ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatste wijziging: 07 juli 2019

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker op de website van “AXIRAS”.

Door een bestelling te plaatsen op de website erkent u dat u deze voorwaarden heeft gelezen (hierna: “Voorwaarden”), alsmede de “AXIRAS” gebruikersovereenkomst en aanvaard hen volledig en zonder voorbehoud.

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) van AXIRAS BV met maatschappelijke zetel te Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen en ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0728.986.078 (Hierna: “AXIRAS”).

ONDERNEMINGSGEGEVENS

AXIRAS BV
Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
BE0728.986.078


FINANCIËLE GEGEVENS

IBAN: BE63 7360 7077 5308
BIC: KREDBEBB
KBO: 0728.986.078
VESTIGINGSEENHEID NR.: 2.290.689.543


De website van “AXIRAS”, een BV met maatschappelijke zetel te Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen, BTW BE 0728.986.078, RPR ANTWERPEN, (hierna genoemd 'AXIRAS') biedt haar klanten de mogelijkheid om cryptovaluta online aan te kopen.

ARTIKEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN

1.1. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van “AXIRAS” moet de Klant deze “Voorwaarden” uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door “AXIRAS” aanvaard zijn.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden, wordt verstaan ​​onder:

 1. Website: de internetsite van www.axiras.nl
 2. Gebruiker: een bezoeker van bovenstaande internetsite, die zich aldaar eventueel kan laten registreren door middel van een formulier dat hem beschikbaar wordt gesteld.
 3. Cryptocurrency: Ruilmiddel, gecreëerd en elektronisch opgeslagen in het blockchain, met behulp van encryptie technieken om de creatie van monetaire eenheden te controleren en de overdracht van fondsen te verifiëren. Bitcoin is het bekendste voorbeeld.
 4. Blockchain: Gedigitaliseerd, gedecentraliseerde, openbare grootboek van alle cryptogeld transacties. Voortdurend groeit als 'voltooid' blokken worden geregistreerd en toegevoegd om het in chronologische volgorde, staat het de marktdeelnemers bij te houden van digitale transacties valuta te houden, zonder centrale administratie.
 5. AXIRAS account: Uw persoonlijke ruimte op het platform, waartoe u toegang te krijgen met behulp van uw persoonlijke E-mailadres en wachtwoord, en via welke u kunt uw gebruik van de diensten, met inbegrip van het aanpassen van uw persoonlijke of zakelijke informatie en het beheren van uw Wallet beheren.

1.3. De taal voor alle communicatie met betrekking tot en verplichtingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden is in het Nederlands. AXIRAS kan naar eigen goeddunken beslissen om te reageren op uw communicatie in een andere taal, maar AXIRAS zal op geen enkele wijze verplicht zijn om dat te doen.

1.4. Door het accepteren van deze voorwaarden erkent u dat AXIRAS u heeft voorzien van alle informatie die nodig is om correct te peilen naar de omvang en inhoud van de diensten en de toezeggingen van uw en AXIRAS in het kader van de overeenkomst voor de levering van de Diensten (hierna: “Voorwaarden”).

1.5. U erkent en aanvaardt dat alle voorwaarden en condities, met inbegrip van maar niet beperkt tot de voorwaarden van de prijs en acceptatie je kan hebben, niet van toepassing zijn en dat het geheel van de contractuele relatie tussen u en AXIRAS wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden van de AXIRAS Gebruiker Overeenkomst te vinden op de website.

1.6. Onderhavige gebruiksvoorwaarden gelden voor de website en voor alle verrichtingen die op de website worden uitgevoerd. Iedere gebruiker die toegang krijgt tot de website, erop surft en er informatie raadpleegt, aanvaardt onderhavige gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van “AXIRAS” en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen “AXIRAS” en consument.

2.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

2.6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 3. REGISTRATIE

3.1. Om de website te gebruiken, moet u zich eerst registreren op het Platform door het creëren van een account. U zal worden gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens tijdens het registratieproces aan te bieden. Via uw persoonlijke account heeft u toegang tot een overzicht van uw transacties en kunt u cryptovaluta aankopen.

3.2. Om de AXIRAS Diensten te gebruiken, kan u gevraagd worden om AXIRAS voorzien van bepaalde persoonlijke gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, uw volledige naam, de naam van uw bedrijf en adres, telefoonnummer, website van het bedrijf en e-mailadres. AXIRAS kan ook eisen dat u bepaalde vragen te beantwoorden of acties ondernemen om uw identiteit te verifiëren.

U kunt meer details over de persoonlijke informatie die we verzamelen, hoe we opslaan en hoe u het kunt openen, in het privacybeleid op deze website te vinden.

U garandeert en verbinden zich ertoe dat alle informatie die u tijdens het registratieproces is waarheidsgetrouw, volledig, juist en up-to-date. Als een van uw persoonlijke of zakelijke gegevens te wijzigen, vindt u ze naar behoren bij te werken via het betreffende menu in uw AXIRAS Account of door contact op te nemen met de helpdesk.

3.3. Uw inloggegevens om toegang te krijgen tot uw AXIRAS account zijn strikt persoonlijk. U bent niet toegestaan ​​om ze te onthullen aan een derde partij. Elke schending van de vertrouwelijkheid van uw inloggegevens wordt beschouwd als een wezenlijke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden, en AXIRAS heeft het recht om toegang te blokkeren of te beëindigen uw AXIRAS-account.

3.4. Alle communicatie tussen u en AXIRAS vindt plaats met behulp van het e-mailadres dat u te bieden tijdens het registratieproces. Als u om welke reden dan verander je e-mail adres, bent u verplicht om te werken contact opnemen met het AXIRAS klantenondersteuning.

ARTIKEL 4. VERIFICATIEPROCEDURES

4.1. Een van de internationale normen voor het voorkomen van illegale activiteiten heeft betrekking op Due Diligence bij klanten. Dienovereenkomstig heeft AXIRAS haar eigen verificatieprocedures opgesteld binnen de normen van AML- en KYC-kaders.

4.2. De identiteitsverificatieprocedure van AXIRAS vereist dat de gebruiker AXIRAS voorziet van betrouwbare, onafhankelijke brondocumenten, gegevens of informatie (bijv. Nationale identiteitskaart, internationaal paspoort, bankafschrift, energierekening). Voor dergelijke doeleinden behoudt AXIRAS zich het recht voor om gebruikersidentificatie-informatie te verzamelen voor de doeleinden van het AML / KYC-beleid.

4.3. AXIRAS zal stappen ondernemen om de authenticiteit van documenten en informatie die door de Gebruikers wordt verstrekt te bevestigen. Alle juridische methoden voor het dubbel controleren van identificatie-informatie zullen worden gebruikt en AXIRAS behoudt zich het recht voor om bepaalde Gebruikers te onderzoeken waarvan is vastgesteld dat ze riskant of achterdochtig zijn. AXIRAS behoudt zich het recht voor om de identiteit van de gebruiker voortdurend te verifiëren, vooral wanneer hun identificatie-informatie is gewijzigd of hun activiteit verdacht lijkt (ongebruikelijk voor de specifieke gebruiker).

4.4. AXIRAS behoudt zich het recht om van de gebruikers up-to-date documenten op te vragen, hoewel ze in het verleden verificatie van de identiteit hebben doorstaan. Identificatiegegevens van gebruikers worden verzameld, opgeslagen, gedeeld en beschermd in strikte overeenstemming met het privacybeleid en de gerelateerde voorschriften van AXIRAS. Zodra de identiteit van de gebruiker is geverifieerd, kan AXIRAS zichzelf verwijderen van mogelijke wettelijke aansprakelijkheid in een situatie waarin haar services worden gebruikt voor het uitvoeren van illegale activiteiten.

4.5. U erkent dat AXIRAS te allen tijde kan beslissen om uw account te blokkeren wanneer wij vermoeden hebben van witwaspraktijken, financiering van terrorisme, fraude of andere financiële criminaliteit. AXIRAS zal u op de hoogte brengen dat de toegang is geblokkeerd en zal u informeren over de redenen voor de blokkering.

ARTIKEL 5. GEBRUIK VAN DE AXIRAS WEBSITE

5.1. Hoewel we altijd proberen de website up-to-date te houden kan de AXIRAS website (inclusief, maar niet beperkt tot, het artikel) technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. In een poging om u zo volledig en nauwkeurig mogelijk informatie te verstrekken, kan informatie van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt zonder kennisgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot, informatie over ons beleid, producten en diensten. Daarom moet u alle informatie controleren alvorens erop te vertrouwen, en alle beslissingen op basis van informatie op de AXIRAS website zijn uw eigen verantwoordelijkheid en zijn wij niet aansprakelijk voor dergelijke beslissingen.

5.2. Van tijd tot tijd kan de AXIRAS website verwijzingen of links naar materiaal van derden (inclusief zonder beperking websites) niet gecontroleerd door ons bevatten. Als we dergelijke informatie en links voor uw gemak aan u. Dergelijke links moeten niet worden beschouwd als goedkeuringen van deze sites of enige inhoud, producten of informatie aangeboden op dergelijke sites en dergelijke verwijzing impliceert niet onze aanbeveling, erkenning, affiliatie, of sponsoring van die betreffende vastgoed in eigendom, product, dienst of proces. U erkent en aanvaardt dat wij niet verantwoordelijk zijn voor elk aspect van de informatie of inhoud in een derde partij materialen of op sites van derden toegankelijk zijn of gekoppeld aan de AXIRAS website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de inhoud, onroerend goed, goederen of diensten die op de gelinkte sites.

5.3. Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid dragen, dan ook, voor schade of storingen veroorzaakt door een computer virussen, spyware, scareware, Trojaanse paarden, wormen en andere malware die uw computer of andere apparatuur, of een phishing, spoofing of andere aanval kan beïnvloeden. Wij adviseren het regelmatige gebruik van een gerenommeerde en gemakkelijk beschikbaar virus screening en preventie software. U moet zich ook bewust zijn dat SMS en e-mail diensten zijn kwetsbaar voor spoofing en phishing-aanvallen en moet gebruiken voorzichtig bij het beoordelen van berichten die ogenschijnlijk afkomstig zijn van AXIRAS. Log altijd in uw AXIRAS account via de AXIRAS Site eventuele transacties of vereiste acties te herzien wanneer u een onzekerheid over de echtheid van een communicatie of kennisgeving te hebben.

ARTIKEL 6. AANKOOP EN VERKOOP VAN CRYPTOCURRENCY

6.1. Het aankopen van cryptocurrencies is uitsluitend toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar. U verklaart ouder te zijn dan 18 jaar of toestemming te hebben verkregen van een ouder of voogd.

6.2. U verklaart en garandeert dat alle informatie die u ons hebt verstrekt juist en actueel is.

6.3. U bent zich ervan bewust dat de waarde van cryptocurrencies kan fluctueren en dat plotse stijgingen en dalingen niet abnormaal zijn.

6.4. U moet een geldig Bitcoin Wallet-adres invoeren, een Bitcoin transactie is onomkeerbaar. U staat zelf in voor de juistheid van de door u opgegeven gegevens. Het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen komt geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid.

6.5. De prijzen van cryptocurrencies zijn aan verandering onderhevig. Definitieve bedragen (euro's en bitcoins) worden vastgesteld op het moment dat de betaling is gemaakt.

6.6. Het rekeningnummer dat u gebruikt voor de verwerking van de order dient op uw persoonlijke naam te staan of op een bedrijfsnaam waarvoor u handelingsbevoegd bent.

6.7. In het geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, waarbij uw betaling niet tijdig wordt verwerkt kunnen we de bestelling annuleren.

6.8. Bij vermoeden van fraude of misbruik behouden we het recht om de bestelling op te schorten totdat de legitimiteit van de transactie is geverifiëerd.

6.9. Het verkopen van cryptocurrencies is uitsluitend toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar. U verklaart ouder te zijn dan 18 jaar of toestemming te hebben verkregen van een ouder of voogd.

6.10. Bij de verkoop gaat u akkoord met de waarde voor bitcoins die AXIRAS op dat moment heeft bepaald. U bent zich ervan bewust dat de waarde van cryptocurrencies kan fluctueren en dat plotse stijgingen en dalingen niet abnormaal zijn.

6.11. Uw rekeningnummer dient op persoonlijke naam te staan of op een bedrijfsnaam waarvoor u handelingsbevoegd bent. Het is niet toegestaan een anoniem rekeningnummer te gebruiken, in dit geval vindt geen uitbetaling plaats.

6.12. U verklaart en garandeert dat alle informatie die u ons hebt verstrekt juist en actueel is. Het verstrekken van de juiste gegevens als uw bitcoinadres en betalingsgegevens zijn uw verantwoordelijkheid. Eventuele schade ontstaan door het verstrekken van onjuiste gegevens kan niet op AXIRAS worden verhaald.

6.13. U verklaart dat de aangeboden bitcoins op legitieme wijze zijn verkregen en u geen weet heeft van een mogelijk illegaal karakter van de herkomst. In sommige gevallen wordt de herkomst van bitcoins gecontroleerd en kan om aanvullende informatie gevraagd worden. AXIRAS heeft het recht een transactie tijdelijk op te schorten tot de legitimiteit is vastgesteld.

6.14. U moet een geldig Bitcoin Wallet-adres invoeren, een Bitcoin transactie is onomkeerbaar. U staat zelf in voor de juistheid van de door u opgegeven gegevens. Het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen komt geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid.

6.15. Het rekeningnummer dat u gebruikt voor de verwerking van de order dient op uw persoonlijke naam te staan of op een bedrijfsnaam waarvoor u handelingsbevoegd bent.

6.16. U verzendt uw bitcoins naar het door ons opgegeven bitcoinadres. Wij kunnen de betaling uitvoeren eens alle bitcoins ontvangen zijn en de transacties door het netwerk bevestigd zijn.

6.17. In het geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, waarbij uw betaling niet tijdig wordt verwerkt kunnen we de bestelling annuleren.

6.18. Bij vermoeden van fraude of misbruik behouden we het recht om de uitbetaling op te schorten totdat de legitimiteit van de transactie is geverifiëerd.

ARTIKEL 7. COOKIES

7.1. Elke gebruiker kan volstrekt anoniem op de website surfen, op voorwaarde echter dat hij de adequate cookies afwijst door middel van de « ad hoc »-instellingen van zijn internetbrowser. Een anoniem gebruiker zal de website evenwel op een minder comfortabele manier kunnen bezoeken;

7.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat in de internetbrowser van de computer van een gebruiker is opgeslagen wanneer die gebruiker een website raadpleegt. De meeste websites gebruiken cookies om te kunnen functioneren en om de gebruikservaring te verbeteren. Bovendien bieden cookies de mogelijkheid om voorkeuren te onthouden, hetzij tijdens een bezoek aan een website, hetzij met het oog op een volgend bezoek. Eigenlijk kunnen cookies worden beschouwd als het « geheugen » van een website.

7.3. Cookies worden ten hoogste twaalf maanden bewaard op de harde schijf van de computer van een gebruiker. Via de cookies die op de website worden gebezigd, kan een gebruiker niét als persoon worden geïdentificeerd. Immers, de gegevens met betrekking tot die cookies kunnen niet worden verbonden met een naam noch met een voornaam, aangezien ze geen enkele informatie van persoonlijke aard bevatten. Enkel het IP-adres van een gebruiker zal worden herkend, omdat de cookies daarmee in verband staan.

7.4. AXIRAS doet al het mogelijke om cookies-voorkeuren na te leven. Die voorkeuren kunnen worden uitgedrukt door op de daartoe bestemde link te klikken. Desalniettemin kan het gebeuren dat er toch een “ongewenste” cookie wordt gebruikt. Voor alle veiligheid is het daarom raadzaam om via de “Help”-functie de cookie-instellingen van de internetbrowser te wijzigen.

7.5. Wanneer de cookies werden aanvaard, kan AXIRAS bepaalde verzamelde gegevens (het betreft anonieme gegevens) gebruiken om doelgerichte reclameboodschappen weer te geven of te laten weergeven op haar site, de sites van derden of de sociale media.

7.6. Onder geen enkel beding kan AXIRAS aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige schade die het gevolg is van het verkeerde gebruik of van het misbruik van gegevens door haar directe partners.

ARTIKEL 8. INTELLECTUELE EIGENDOM

8.1. AXIRAS is de eigenaar of de houder van het gebruiksrecht voor alle creaties die van de internetsite afkomstig zijn of die zich op de internetsite bevinden. Bij uitbreiding geldt een dergelijke bescherming voor álles wat op de internetsite staat, d.w.z. de gegevens of « data », zoals doorlopende teksten, cijfergegevens, slogans, vermeldingen, gegevensbanken, grafieken, statistieken, foto’s, afbeeldingen, portretten, illustraties, tekeningen, logo’s, beeldmerken, woordmerken, geluiden, films, animatiereeksen, reproducties, ideeën, concepten, enz.

8.2. De gegevensrechten worden beheerd door AXIRAS. AXIRAS is gemachtigd om de gegevens te allen tijde eenzijdig te (laten) wijzigen of te verwijderen. Een dergelijke verrichting kan volstrekt niet worden beschouwd als een vergissing en creëert evenmin een precedent.

8.3. Een gebruiker beschikt uitsluitend over een strikte gebruikslicentie voor de gegevens in het kader van het gebruik van de internetsite op een computer én voor privédoeleinden. Het is een gebruiker verboden om de gegevens voor andere doeleinden te kopiëren, te verspreiden, aan te passen, om te vormen, te vertalen, enz. zonder de uitdrukkelijke toestemming van AXIRAS en eventueel van de oorspronkelijke houder van de intellectuele eigendomsrechten.

8.4. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AXIRAS is het een gebruiker evenmin geoorloofd om een hyperlink aan te brengen, ter verwijzing naar de internetsite, noch een “Deep Link”, d.w.z. wanneer de internetsite zichtbaar zou worden opgenomen in een andere website.

8.5. De gebruiker behoedt en vergoedt AXIRAS voor om het even welke door hem gepleegde of geïnspireerde inbreuk tegen de rechten van AXIRAS of tegen de rechten van derden. Het kan bijvoorbeeld gaan om auteursrechten en naburige rechten, rechten met betrekking tot gegevensbanken, octrooirechten, de rechten van een ergens afgebeelde persoon om de verspreiding van zijn portret te verbieden, enz.

8.6. AXIRAS kan hoegenaamd niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevens die niet in overeenstemming zijn met om het even welke reglementaire bepaling. Overigens hoeven het taalgebruik en de woordkeuze op de internetsite niet noodzakelijk identiek te zijn aan de woordkeuze en het taalgebruik in de reglementaire bepalingen.

ARTIKEL 9. PRIVACY EN PERSOONLIJKE GEGEGEVENS

9.1. De verantwoordelijke voor de verwerking, “AXIRAS” respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

9.2. AXIRAS handelt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Meer informatie hieromtrent, onder meer over uw rechten als gebruiker, kan u terugvinden in onze privacyverklaring.

ARTIKEL 10. VERTROUWELIJKHEID

10.1. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We nemen organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te garanderen.

10.2. AXIRAS houdt vertrouwelijke informatie die is gemarkeerd als vertrouwelijk door u of als vertrouwelijk door zijn aard (zoals de persoonlijke en transactionele informatie in uw AXIRAS account vermeld) te zijn. Zowel u als AXIRAS zullen geheimhouding van alle informatie die betrekking heeft op de technische, organisatorische en procedurele aspecten van de andere systemen en bedrijfsprocessen, tenzij te houden:

10.3. Als en wanneer een overheid of rechterlijke bevoegde autoriteit vertrouwelijke informatie nodig heeft, dan zal AXIRAS eerst overleggen met de bevoegde autoriteit voorafgaand aan de bekendmaking van de gebruiker, die in elk geval zal worden beperkt tot de minimale openbaarmaking van informatie om te voldoen aan de overheid of gerechtelijke bestellen.

10.4. Elke overtreding van artikel 10.1., 10.2. en 10.3. wordt beschouwd als een wezenlijke inbreuk.

ARTIKEL 11. NALEVING VAN DE WET

11.1. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

11.2. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

11.3. AXIRAS voldoet aan strikte KYC en AML-beleid ter beschikking gesteld op de website.

ARTIKEL 12. BEPERKTE ACTIVITEITEN

12.1. In verband met het gebruik van de AXIRAS website, en uw interacties met derde partijen zult u volgens onze voorwaarden niet;

 • Deelnemen aan een transactie die de opbrengst van illegale activiteit betreft;
 • Frauderen of proberen te frauderen via AXIRAS of andere partijen;
 • Inbreuk maken op AXIRAS of auteursrecht, octrooi, handelsmerk van een derde partij, of intellectuele eigendomsrechten;
 • Zorgen voor valse, verkeerde of misleidende informatie;
 • Acties ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op onze infrastructuur, of nadelig beïnvloeden;
 • Interfereren met toegang tot een andere persoon of entiteit tot of het gebruik van een van de AXIRAS website;
 • Belasteren, misbruiken, treiteren, stalken, bedreigen of anderszins schenden van of inbreuk maakt op de wettelijke rechten (zoals, maar niet beperkt tot, het recht op privacy, publiciteit en intellectuele eigendom) van anderen;
 • Publiceren, verdelen of onwettig materiaal of informatie te verspreiden;
 • Materiaal op de AXIRAS website uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere schadelijke of schadelijke programma's bevat;
 • Optreden als een betaling tussenpersoon of aggregator of anderszins te verkopen een van de AXIRAS diensten, tenzij uitdrukkelijk door AXIRAS schriftelijke toestemming;
 • Transfer het kader van deze overeenkomst aan u verleende rechten;
 • Partijen helpen of schenden bij het overtreden van de wet, statuten, verordeningen of regelgeving of een regel van elke zelfregulerende of soortgelijke organisatie waarvan je bent of zijn verplicht om lid te zijn (bijvoorbeeld die wetten, regels of voorschriften voor de financiële diensten, gereguleerde stoffen, illegale gokken, bedreigde dieren of de bescherming van de consument);
 • Transacties aangaan met betrekking tot zaken die inbreuk maken op enig auteursrecht, merkenrecht, recht van publiciteit of privacy of andere eigendomsrechten onder de wet.

12.2. Wij behouden ons het recht Gebruikers te allen tijde te controleren, te herzien, te behouden en/of enige informatie op te vragen die nodig zijn om eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedure of verzoek te voldoen.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1. AXIRAS stelt alles in het werk om de meest accurate informatie te geven en de beste service te verlenen, maar hij kan niet garanderen dat de website aan de verwachtingen of eisen van elke gebruiker voldoet, of dat de website ononderbroken of fouteloos zal zijn. AXIRAS heeft geen enkele resultaatsverplichting met betrekking tot de prestaties van de website. Al de informatie op de website wordt onder alle voorbehoud en uitsluitend ter informatie gegeven.

13.2. Onder geen enkel beding kan AXIRAS aansprakelijk worden gesteld om het even welke rechtstreekse, onrechtstreekse of toevallige schade die het gevolg is van het verkeerde gebruik van de website, een gebrek aan vertrouwdheid met het Internet en/of zijn gebruik, of een download naar een andere software of van een verbinding met een bepaalde hardware teneinde de website te kunnen bekijken.

13.3. In geen geval zullen de AXIRAS website en / of iemand anders die namens hen heeft gehandeld (inclusief de accountants, auditors, enz.) Aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade of schade voor verlies van winst, inkomsten, gegevens of gebruik opgelopen door een deelnemer of derde partij, ongeacht of het gaat om een contractuele actie of een onrechtmatige daad, die voortvloeit uit de toegang tot de website.

13.4. De gegevens die zich op deze website bevinden, zijn louter informatief en indicatief. De informatie in kwestie dient uitsluitend om algemene inlichtingen te verstrekken over de producten van AXIRAS.

13.5. AXIRAS zet alle menselijke en technische middelen in die vereist zijn om de grootst mogelijke kwaliteit van deze website te waarborgen. Tevens levert AXIRAS alle inspanningen die redelijkerwijze mogelijk zijn om deze website up-to-date te houden en om onjuiste gegevens te vermijden.

13.6. Er dient rekening gehouden te worden met het snel veranderende karakter van zowel wetten en reglementen als informatie in het algemeen, en met de risico's die inherent zijn aan elektronische communicatie in het algemeen, waardoor er vertragingen, lacunes en andere onnauwkeurigheden kunnen voorkomen met betrekking tot de gegevens die op deze website worden gepubliceerd. Daardoor kan AXIRAS niet garanderen dat de gegevens te allen tijde volledig, nauwkeurig, bijgewerkt en niet vervormd zijn.

13.7. AXIRAS wijst om het even welke verantwoordelijkheid af bij vergissing, onjuistheid, lacune, onnauwkeurigheid of vervorming met betrekking tot de informatie die op deze website wordt gepubliceerd. Bovendien kan AXIRAS op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welke rechtstreekse en onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik of de raadpleging van gegevens op deze website. Wanneer een gebruiker van deze website van oordeel is dat hij niet kan instemmen met wat voorafgaat, dan verzoekt AXIRAS hem om deze website niet te gebruiken.

13.8. Wanneer een gebruiker een onjuistheid of een afwijking constateert op deze website, dan verzoekt AXIRAS hem om haar dit euvel zo spoedig mogelijk mee te delen.

ARTIKEL 14. DIVERSE BEPALINGEN

14.1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.

14.2. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met AXIRAS op volgend adres: AXIRAS BV met maatschappelijke zetel te Brusselstraat 51, 2018 Antwerpen via brief of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Reviews Axiras

Beoordeling 9,5/10

★★★★★

Op basis van 2386 beoordelingen

Geef ons een beoordeling